Προγράμματα Εξοικονόμω

 • Σύνταξη Αίτησης:
  Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του φακέλου και την υποβολή της αίτησής σας στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ”. Δημιουργούμε ένα σενάριο παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 • Έγγραφα Αίτησης:
  Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, απαραίτητου για την υποβολή της αίτησης.
  Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται επιλέξιμη.

 • Άδειες Κατασκευής:
  Έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας, όταν απαιτείται βάσει των παρεμβάσεων της επιλέξιμης αίτησης.

 • Υλοποίηση Παρεμβάσεων:
  Υλοποίηση και παρακολούθηση των επιλέξιμων παρεμβάσεων.